پروژه ها

انتقال گازهای خروجی از کنورتور مس سرچشمه – کرمان

طراحی، تامین تجهیزات و اجرای کارخانه تغلیظ مس چهل کوره زاهدان

احداث کوره آند مجتمع مس سرچشمه

ارائه خدمات مهندسی، نظارت و مدیریت اجرایی طرح ذوب مس خاتون آباد

قرارداد انجام خدمات عملیات تامین متریال و مواد اولیه و ساخت و اجرای مخازن زمینی ذخیره اسید سولفوریک – رفسنجان

مشاوره پروژه اسید سولفوریک سرچشمه

مشاوره پروژه اسید سولفوریک خاتون آباد

مشاوره و نظارت بر احداث کارخانه تولید اکسیژن سرچشمه – کرمان

مشاوره و نظارت عالیه احداث کارخانه لیچینگ مجتمع مس میدوک- کرمان

مشاوره طرح احداث کارخانه تغلیظ میدوک – کرمان

پرعیار کنی تغلیظ مجتمع مس سرچشمه – کرمان

خدمات مدیریت طرح احداث کارخانه تغلیظ دره آلو